Hadasit Bio-Holdings

Press Releases

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית

Nov. 24, 2019

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ד', 25 בדצמבר 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' מדרך מנחם בגין 37 (בית רובינשטיין - קומה 12), תל-אביב ("האסיפה"), אשר על סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018; (2) מינוי מחדש של רו"ח המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019; ו-(3) אישור מינויו מחדש של מר אורן לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת והכל כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 20 בנובמבר, 2019.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 של חוק החברות, ביום ד', 27 בנובמבר, 2019 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל אשר על סדר היום באופן אישי או על-ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה ניתן למצוא באתר ההפצה (מגנ"א) של רשות ניירות ערך ("הרשות") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") (מאי"ה) בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על-גבי החלק השני של כתב ההצבעה. המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. 

עיון במסמכים

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרדי החברה בכתובת: הפארק הביו-טכנולוגי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, בתיאום מראש בטלפון: 02-5722093, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות (למעט בימי או ערבי חג) וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתר ההפצה של הרשות ואתר הבורסה כמפורט לעיל.

אייץ' בי אל- הדסית ביו-החזקות בע"מ

 
 

Press Releases Archive